Všeobecné obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré Ing. Peter Palatinus, DREVBYT so sídlom: Kalinčiakova 12, 920 01 Hlohovec, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, číslo živnostenského registra 203-1211, IČO: 17700329, DIČ: 1020355303, IČ DPH: SK1020355303 (ďalej len "predávajúci) uzatvorí za účelom predaja výrobkov uverejnených na webowej stránke www.drevbyt.sk
 

2. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávku môžete uskutočniť týmito spôsobmi:
1. online - bez registrácie v e-shope
2. online - zaregistrovaním sa v e-shope a následným objednaním
3. e-mailom: poslaním objednávky na drevbyt [at] drevbyt.sk
4. osobne: vo firme DrevByt, Kalinčiakova 12, Hlohovec. Prevádzková doba: pondelok-piatok 8:00 - 16:00 hod, alebo po telefonickej dohode
5. osobne: v predajni firmy DrevByt, Studená 4B/18496, Bratislava, Zlaté piesky. Prevádzková doba: pondelok-sobota 10:00 - 20:00 hod

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky online alebo e-mailom Vám bude doručené na Vašu e-mailovú adresu potvrdenie objednávky a údaje k zaplateniu zálohy. Pokiaľ Vám tento e-mail nebude doručený, skontrolujte prosím, či ste pri registrácii zadali správnu e-mailovú adresu. Ak je e-mailová adresa správna a napriek tomu Vám potvrdenie objednávky nebolo doručené, kontaktujte nás, prosím, na drevbyt [at] drevbyt.sk, alebo na tel.č.: 033/7320161, 0905 280 753

4. CENA

Všetky ceny v e-shope sú uvádzané s DPH, bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru. Cena dopravy sa určuje podľa hmotnosti tovaru a vzdialenosti. Hmotnosť je uvedená pri každom tovare. Pokiaľ je uvedená hmotnosť aj objemová hmotnosť, pre účely dopravy sa uvádza objemová hmotnosť. 

5. SPÔSOB ODBERU TOVARU

1. Osobný odber: Kalinčiakova 12, Hlohovec
2. Prepravou firmy Drevbyt
3. Prepravnou spoločnosťou

6. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota pre konkrétny tovar je uvedená priamo pri položke na internete. Plynutie dodacej lehoty začína dňom, kedy obdržíme Vašu zálohovú platbu. V prípade predĺženia dodacej lehoty z našej strany Vás budeme informovať.  

7. DODANIE TOVARU PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU

Dodanie dopravnou spoločnosťou prebieha obvykle v nasledujúci pracovný deň po odoslaní tovaru z nášho skladu. Presný deň, kedy bude tovar doručený Vám dáme vedieť na Váš e-mail, popr. telefón, uvedený v objednávke ihneď, ako bude objednávka vybavená. Zásielková služba bude mať k dispozícii Vaše tel. číslo pre prípad nezastihnutia na danej adrese, prípadne nechá vo Vašej schránke oznámenie o uložení zásielky na regionálnom depe .V prípade, že dopravca v nami avizovaný deň nedodá tovar na Vašu adresu a nenechá ani oznámenie o uložení zásielky vo Vašej schránke, neváhajte nás kontaktovať, prípadne sa informovať priamo v prepravnej spoločnosti (kontakt zašleme na požiadanie). Termín dodania potvrdzujeme v momente, kedy zásielka opustí náš sklad, takže je nemenný!

Pokiaľ neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. zrušenie objednávky v prípade, keď je tovar už odoslaný; nie je aj napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu atď.), nesie kupujúci náklady na dopravu alebo náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške! 

8. PREVZATIE ZÁSIELKY

Doručenie zásielky zo strany špedičnej spoločnosti sa uskutoční v dohodnutom termíne. Pri preberaní zásielky sa riaďte nižšie uvedenými zásadami:
• skontrolujte, či nie je poškodený vonkajší obal tovaru
• ak je obal poškozený, skontrolujte tovar
• v prípade, že zásielka obsahuje sklo, okamžite tovar vybaľte a skontrolujte
Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Reklamáciu na rozbité sklo si je možné uplatniť iba u dopravcu. Ešte raz Vás prosíme o spoluprácu a dôkladnú kontrolu pri preberaní. Záleží nám na tom, aby ste objednaný tovar mohli maximálne využívať a boli s ním spokojný. Nemôžeme však akceptovať reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou. Táto skutočnosť je nevyhnutná a je potrebné sa ihneď obrátiť na prepravcu. Ďakujeme za pochopenie.

V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar preberte, ale ihneď na mieste spíšte s vodičom reklamačný protokol. O celej situácii nás telefonicky alebo mailom informujte . Radi Vám zaistíme náhradné diely za poškodené, alebo opravu zásielky. V prípade, že s dopravcom spíšete o škode riadny zápis, vzniknutú škodu uhradí za Vás a Vám tak nevzniknú žiadne ďalšie náklady ani komplikácie.

V prípade, že po rozbalení zistíte výrobnú vadu a obal nebol zjavne porušený prepravcom, okamžite nás kontaktujte. Samozrejme, že takúto reklamáciu prijmeme a vybavíme v zákonnej lehote (+čas na prepravu tovaru).

Pri preberaní si tiež skontrolujte počet balení a tento počet zapíšte do prepravného listu, ktorý podpisujete pri preberaní zásielky vodičovi. Toto je nevyhnutné pre prípad, ak by nebola dodaná niektorá časť celku.

Pri prevzatí tovaru zaplatíte doplatok prepravnej spoločnosti, ktorá Vám o tom vystaví príjmový doklad. Tento si uschovejte.

9. PREVZATIE DAŇOVÉHO DOKLADU

Daňový doklad (faktúru) obdržíte spolu so zásielkou v obálke. Daňový doklad slúži zároveň ako záručný list pri výrobkoch, kde nie je záručný list súčasťou balenia. Vaše pripomienky a želania nám i naďalej môžete zaslať mailom na uvedenú adresu.
V prípade osobného odberu Vám bude daňový doklad odovzdaný pri prevzatí tovaru.

10. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

Váš monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti. Na vašom monitore sa môžu farebne líšiť farby a odtiene poťahových látok, materiálov a morenia. Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie, a reklamácie tohto typu nebudú braté na zreteľ

11. DOPRAVA

V cene za dopravu je započítaná len preprava tovaru, nie aj vynáška a manipulácia s dodaným tovarom mimo prepravujúceho vozidla. Vynášku tovaru a manipuláciu s tovarom mimo prepravujúceho vozidla si kupujúci zabezpečuje sám na vlastné náklady.
V prípade osobného odberu, neberieme na zreteľ žiadne reklamácie spôsobené pri preprave tovaru.

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu: Drevbyt, Kalinčiakova 12, 920 01 Hlohovec. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).  Miesto určenia vrátenia tovaru, v prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy je naše sídlo Drevbyt, Kalinčiakova 12, 920 01 Hlohovec
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
8. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

13. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY DODÁVAŤEĽOM

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovaru už nevyrába, alebo je vypredaný.

14. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY KUPUJÚCIM

Zákazník je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek v priebehu doby, kým mu je oznámené, že jeho objednávka je pripravená k expedícii.
Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky do 48 hodín od zaplatenia zálohy neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Celá suma Vám bude vrátená na Váš účet.
V prípade že kupujúci stornuje objednávku po uplynutí uvedeného termínu, predávajúci má právo uplatniť si vzniknuté náklady a odpočítať ich zo sumy, ktorú kupujúci zaplatil ako zálohu. 

15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný  oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže objednávateľ podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

16.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.
3. Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou zálohovej platby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a akceptuje podmienky v nich stanovené.
Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitels...), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.